نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ آبان ۱۶, شنبه

سبزترين موجود عالم هم ميگويد:مرگ بر خامنه اي

شنبه ۷ نوامبر ۲۰۰۹

عكسهايي جديد از مزدوران رژيم در سيزده آبان

جمعه ۶ نوامبر ۲۰۰۹هیچ نظری موجود نیست: