نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ مهر ۲, پنجشنبه


فیلم: استقبال ایرانیان از هیات اعزامی رژیم به سازمان ملل:
جمهوری اسلامی نابود باید گرددهیچ نظری موجود نیست: