نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۹, جمعه

آشنائي با "مايكل ليدن"Michael Ledeen

آشنائي با "مايكل ليدن"Michael Ledeen
يكي از اعضاي تعين كنندهAmerican Enterprise Institute: Freedom Scholar


دنباله مطلب

هیچ نظری موجود نیست: