نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۹, جمعه

آشنائي با خانم رايس وزير امور خارجه آمريكا

آشنائي با خانم رايس وزير امور خارجه آمريكا و پستها و مقامات مختلف از جمله
"انستيتو هو ور " و " آمر يكن آنتر پرايز انستيتو " و... ( AmericanEnterpriseInstitute (AEI
دنباله مطلب

هیچ نظری موجود نیست: