نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۹, جمعه

سخنرانان ايراني در " انستيتو هوور"

سخنرانان ايراني در " انستيتو هوور" , شهرام چوبين, عباس ميلاني,آرش نراقي,
فاطمه حقيقت جو, مهرانگيز كار, پرديس مهدويهیچ نظری موجود نیست: