نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۲, شنبه

سیروس بینا: ضرورت بازخوانی مفهوم امپریالیسم (به مناسبت صدمین سال انتشار کتاب لنین – امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه داری)دکتر سیروس بینا
درس گفتارهائی در ٦ بخش
ضبط و انتشار: گروه پروسه - ژانویه – فوریه ۲۰١٥ تنظیم و بازپخش: گفتمان سیاسی اجتماعی
بخش نخست: پیش در آمد و طرح انتقادی مسئله
بخش دوّم: دو نگرش کاملأ متفاوت به مفهوم "رقابت" در سرمایه داری در دیدگاه هابسون و مارکس
بخش سوّم: نقد و بررسی مفهوم امپریالیسم در دیدگاه لنین
بخش چهارم: استعمار کهن، استعمار نو و پیدایش نظام (هژمونیک) پاکس امریکانا
بخش پنجم: پایان دوران امپریالیسم و آغاز دوران گلوبالیزاسیون سرمایه در لوای تئوری ارزش مارکس
بخش ششم: دوران گلوبالیزاسیون (پسا-امپریالیسم)، جهان شمولی تئوری ارزش، و چالشی علیه چپگرایان سنتی، مارکسیت های خودخوانده، و دیگر منتقدان مارکس

هیچ نظری موجود نیست: