نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۵, جمعه

از فروش چنگ افزار های جنگی به عربستان تاجنایت غم انگیز منجستر در نگاه ف...

هیچ نظری موجود نیست: