صطفی میرسلیم، به عنوان کاندیدای حزب موتلفه اسلامی
6239