نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ فروردین ۲۴, پنجشنبه

اعدامی صبح امروز پنجشنبه 24 فروردین در اراک

 صبح امروز پنجشنبه 24 فروردین در اراک 

تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 
 تصاویر : اجرای حکم اعدام قاتل 6 شهروند اراکی
 

هیچ نظری موجود نیست: