نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

اين است دست آورد ۲۵۰۰ سال تاريخ و تمدن!

 
 اين است دست آورد ۲۵۰۰ سال تاريخ و تمدن!
ه
ماين است دست آورد ۲۵۰۰ سال تاريخ و تمدن!
اين است دست آورد ۲۵۰۰ سال تاريخ و تمدن! 
اين است دست آورد ۲۵۰۰ سال تاريخ و تمدن!
 
ع

هیچ نظری موجود نیست: