نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۲۵, پنجشنبه

تجمع لمپن ها ولات ها برای يک نوحه خوان مادرمرده !و اينان در تمامیباندهای فحشا و قاچاق مواد مخدر دست دارند!

تجمع  لمپن ها ولات ها برای يک نوحه خوان مادرمرده !و اينان در تمامیباندهای فحشا و قاچاق مواد مخدر دست دارند!

هیچ نظری موجود نیست: