نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبهمن تمامی ِ مُرده گان بودم:

مُرده ی پرنده گانی که می خوانند
و خاموش اند،
مُرده ی زیباترین ِ جانوران
بر خاک و در آب،
مُرده ی آدمیان
از بد و خوب.

من آن جا بودم
در گذشته
بی سرود. -
با من رازی نبود
نه تبسمی
نه حسرتی.

به مهر
مرا
بی گاه
در خواب دیدی
و با تو
بیدار شدم.

«شاملو»

هیچ نظری موجود نیست: