نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

«فصل کم حاصلی» در ماه های مارس و آوریل امسال در خصوص احتمال افزایش بیشتر شمار گرسنگان این منطقه در این دوره هشدار داده است.

 «فصل کم حاصلی» در ماه های مارس و آوریل امسال در خصوص احتمال افزایش بیشتر شمار گرسنگان این منطقه در این دوره هشدار داده است.

هیچ نظری موجود نیست: