نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ دی ۲۴, پنجشنبه

تن فروشی

در خیابان اصلی شهر

دامنش را بالا کشید و فریاد زد
من فقط تن خودم را می فروشم
تنها خودم و بس...!!

اما در همین خیابان میبینمشان
کسانی هستند که تن کوه و
تن دشت و، تن باغچه
تن خورشید و باران را


فروخته و
بدون شرمساری
بر روی کرسی شرافت این سرزمین

نشسته است!

« شیرکو بیکس»
ترجمه: هیوا حسینی

هیچ نظری موجود نیست: