نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ خرداد ۲۴, شنبه

بزرگترین رویداد ورزشی جهان فوتبال


مراسم افتتاحیهمراسم افتتاحیهمراسم افتتاحیهبخشی از مراسم افتتاحیهاز چپ به راست: بان کی مون، دیلما روسف(رئیس جمهور برزیل) و بلاتر (رئیس فیفا) در مراسم افتتاحیه و بازی برزیل و کرواسیاز چپ به راست: بان کی مون، دیلما روسف(رئیس جمهور برزیل) و بلاتر (رئیس فیفا) در مراسم افتتاحیه و بازی برزیل و کرواسی 
لحظه‌ای که پلاتیکاسا در مقابل نیمار زانو زد!لحظه‌ای که پلاتیکاسا در مقابل نیمار زانو زد! 


ده ها هزار نفر از مردم برزیل و جهانگردان، با شادی و شعف بازی تیم برزیل و کرواسی را از طریق صفحه نمایش های غول پیکر تماشا می کردند.ده ها هزار نفر از مردم برزیل و جهانگردان، با شادی و شعف بازی تیم برزیل و کرواسی را از طریق صفحه نمایش های غول پیکر تماشا می کردند. 

طرفداران تیم ملی فوتبال غنا
طرفداران تیم ملی فوتبال غنا هیچ نظری موجود نیست: