نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ خرداد ۱۷, شنبه

ماشین اعدام جمهوری اسلامی در 22 روز جان 65 نفر را گرفت.

ماشین اعدام جمهوری اسلامی در 22 روز جان 65 نفر را گرفت.


20 اردیبهشت ، 10 مرد و 1 زن در زندان گوهردشت کرج

20 اردیبهشت ، 2 نفر در زندان مرکزی زاهدان

23 اردیبهشت ، 1 نفر در زندان مشهد

24 اردیبهشت ، 4 نفر در زندان مرکزی ارومیه


27 اردیبهشت ، 2 نفر زندان مرکزی زاهدان

27 اردیبهشت ، 4 نفر در زندان قزوین

29 اردیبهشت ، 10 نفر در زندان مرکزی کرمان

29 اردیبهشت ، 5 نفر در زندان رجایی شهر کرج

29 اردیبهشت ، 10 نفر در زندان گوهر دشت کرج

3 خرداد ، 1 نفر در زندان اوین

4 خرداد ، 1 نفر در ندامتگاه مرکزی قزوین


7 خرداد ، 1 زن در زندان آمل

7 خرداد ، 3 نفر در سراوان

11 خرداد ، 9 نفر در زندان رجایی شهر کرج

11 خرداد ، 1 نفر در سمنان

هیچ نظری موجود نیست: