نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

روستای میمند در استان کرمان

روستای میمند در استان کرمان

روستای میمند در استان کرمان قرار داره
و جز هفت روستای عجیب کشورمونه روستايمیمندشهر بابك
بي شك يكي از باستاني ترين سكونتگاه هاي بشر  
در جهان است كه از دوازده هزار سال پيش تاكنون همچنان
پا برجاست و به حيات خود ادامه مي دهد
عکس اول نمایی از دور این روستاست
کسی خونه ای می بینه؟
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
نمایی از داخل یکی از خانه ها
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
مرسی دیزاین
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
ورودی خانه های روستای صخرای میمند
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
ساکنان روستا
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/joinهیچ نظری موجود نیست: