نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

محیط زیست مال خر است – امام خمینیتصاویری ناراحت کننده از دریاچه ارومیه، زاینده رود، کارون ….. محض یادآوری.
هیچ نظری موجود نیست: