نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۱۲, دوشنبه

مذاکرات پنهان امنيتی ايران – امريکا در بغدادبرگردان: هاتف رحمانیمذاکرات پنهان امنيتی ايران – امريکا در بغداد
وچگونگی ارتباط آن با ديدار مک کين از اسرائيل
برگردان: هاتف رحمانی - roads to Iraq (RTI) : منبع
Mar 26, 2008
عرب انلاين روزنامه چاپ لندن تنها روزنامه ای بود که خبر مذاکرات را يک
هفته پيش گزارش کرد اما من چند روز منتظر ماندم تا ببينم که کدام مدرک
قابل اعتمادی ادعای روزنامه را تاييد می کند، وکارزار نظامی بصره همان
چيزی بود که منتظرش بودم.
عرب انلاين ادعا می کند که مذاکرات پنهانی بين ايران وامريکا در طی
ديدار احمدی نژاد از عراق صورت گرفته است.( لطفا به ياد داشته باشيد که
اتفاقات ديگری هم طی همين هفته رخ داد مثل خودداری سفيرامريکا از
ملاقات با نمايندگان ايران و... غيره)
گزارش حاوی جزئياتی است واز اشخاصی نام می برد که مراقب ملاقات
های هر دو طرف بود ه اند که ما اينجا نيازی به ذکر آن ها نداريم ، بنا بر
اين خلاصه آنچه روزنامه می گويد چنين است : احمدی نژاد برای آرام کردن
اوضاع در عراق ،کاربست حملاتی سه روزه – آزاد کردن زيارت از عراق
را بعنوان آنچه ايران می تواند انجام دهد پيشنهاد کرد، پيشنهاد دوم او
پذيرفتن پيمان دراز مدت عراق – امريکا بود.مهمترين بخش اين مذاکرات
عبارت است از:
- دور کردن عراق از قطعنامه ١۵۴۶ سازمان ملل ، اين قطعنامه اجازه
استفاده از زور عليه همه کشورهای همسايه عراق را ، در صورتی که
گزارش های امنيتی گواهی دهند که کشورمزبورصادر کننده تروريسم به

هیچ نظری موجود نیست: