نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۷, چهارشنبه

7فروردين :تعداد کودکان کار خيابانى در ايران از 400 هزار تا يک ميليون نفر تخمين زده مى شود.

عصرايران:براساس برآورد کارشناسان سازمان يونيسف، تعداد کودکان کار خيابانى در ايران از 400 هزار تا يک ميليون نفر تخمين زده مى شود. به نوشته برنا اين در حالى است که مقامات رسمى کشور تعداد اين کودکان را در تهران 20 هزار و در کل کشور 200 هزار نفر برآورد کرده اند. کار کودکان زير 15 سال در هر کارگاه و هر کسبى ممنوع است و به همين دليل هنوز آمار مشخص و دقيقى از تعداد کودکان کار در ايران وجود ندارد. اما بسيارى از کارگاه ها و کارفرمايان کودکان را به دليل پرداخت دستمزد پايين تر به کار مى گيرند تا از اين راه سود بيشترى را به دست آورند. *** يکى از خروجيهاى جاده خاوران به يک دستگاه منتهى مى شود. محلى که نان خشکى ها يا پلاستيک جمع کن ها آنچه را از آهن ، نان خشک و پلاستيک جمع کرده اند به اينجا مى آورند. اين دستگاه قسمتى از يک گاراژ اتومبيل است. اين دستگاه محل نان خشکى هاست. سرپرست يا صاحب دستگاه، گونى هاى کارگران را به نوبت وارسى مى کند. پلاستيک ها، آهن و نان خشک ها را جداگانه با ترازو مى کشد و جلوى اسم هر کدام از کارگرها در دفتر عددهايى را مى نويسد. عددها و مواد جمع آورى شده است و بر اساس آن به کارگر ها پول پرداخت مى شود. دو آلونک درست بين دو کوه زباله، محل خواب و استراحت کارگران است. آلونکى که براى تن خسته کودکى که حداقل هشت ساعت را در کوچه هاى شهر يک روند زباله را گشته و هر روز سعى مى کند براى دستمزد بيشتر زباله بيشترى جمع کند، حکايت هتل چهارستاره را دارد.

هیچ نظری موجود نیست: