محمد صالحی دارانی، نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها می‌گوید «به دلیل بعضی سیاست های اشتباه، بیش از نیمی از شهرداری‌ها در کشور رو به ورشکستگی هستند». این مقام استانی «فشار دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه های شورا، کاستن بودجه آن توسط مجلس، قوانین غیرکارشناسی نمایندگان مجلس مانند قانون بیمه کارگر و بدهی سنگین هزاران میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌ها» را از جمله مشکلات شهرداری‌ها عنوان کرد. او همچنین از دولت و مجلس به خاطر کاهش اختیار شورای اسلامی شهرها انتقاد کرده است.