نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ فروردین ۱۳, دوشنبه

Jacques Prevert, Paroles D'un Insoumis 2008

Le capitalisme selon Jacques Prevert 1933

Noam Chomsky - Bakunin’s Predictions

Noam Chomsky - Neoliberalism II

Noam Chomsky full length interview: Who rules the world now?

"Who does control the world?" - Noam Chomsky - BBC interview 2003

Dr. Morteza Mohit, 31 Mar. 2018 - استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی

Chomsky: Christianity is a threat to civilization.