نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ اسفند ۱۱, جمعه

ظاهرا از آشپزخانه بیت رهبری بوی کباب شنیده می شود! احمدی نژادمجری اپوزیسیون بیت رهبری ست که فکرفردایشان رامی کنند!

پروپاگاندای احمدی نژاد
محمد شوری
ظاهرا از آشپزخانه بیت رهبری بوی کباب شنیده می شود!
احمدی نژادمجری اپوزیسیون بیت رهبری ست که فکرفردایشان رامی کنند!
نادیده انگاری بیت رهبری درسناریوو بحران سازی  های کشور،ساده لوحی ست؛بیت رهبری خامنه ای نیست؛خامنه ای خودنیزتحت فرمان وسربازبیت رهبری ست!وگرنه درچنبره ی حمایت آنچنانی ازاحمدی نژادگرفتارنمی شد!
هیچ اتفاق وحادثه ای برای جمهوری آخوندی ولایت فقیه،خطرآفرین تراز بحران جانشینی رهبری نیست!
مدیریت چنین بحرانی،آمادگی می خواهد واحمدی نژادبخشی ازمدیریت پیشگیری ومدیریت بحران است!
احمدی نژادبخشی ازپروژه ی پروپاگاندای  بیت رهبری ست تادرآینده ازخطربجهد.
احمدی نژادمجری بخشی ازبیت رهبری علیه بیت رهبری  ست وهم چنین از مجموعه ی  سیستماتیک دولت سایه ای ست که به شکل هرمی سلطه برکشور دارد.
احمدی نژادلیدر خط سوم جعلی و برآمده ازخودسران پنهان درسایه است که در آشفته بازار انفجار اخبار و اطلاعات و سردرگمی عوام،به مدد لمپنیسم(که خواص وعوام دوستش دارندو آنرا ابزار سرعت و جهش خودمی دانند) می خواهد سراب اصلاح طلبی اصلاح طلبان حکومتی در جمهوری آخوندی ولایت فقیه رالباسی نو بپوشاند وعجوزه ی عفریفته راعروس خلق الله کندتا عوام فراموشکار را پشت سر داشته باشد و روشنفکران خود شیفته را در پافشاریشان در ایدآلیسم تخیلی شان مصمم ترکندو سیاستمداران کاسه بدست راچاکر؛و تکنوکرات هارافریب؛که در سودای سود سهام سیاست سهم ارزش افزوده ی خودرا ببرند!!
احمدی نژادتوبه نکرده کاتولیک ترازپاپ شده است.واپوزیسیون تر ازاپوزیسیون!!
احمدی نژاد مصداق آن دزدی ست
که خودرا درمیان جمعیت تعقیب کننده ی دزدمخفی کردوگفت:
آی دزد! آی دزد!بگیرید آن دزد نابکاررا!
اگرحسنی  برای احمدی نژاد باشد(که نیست)فقط قبح ایشان است که حسن ایشان هم  هست!!
حسن احمدی نژاداین است که اصولگرایان حامی خودراسکه ی  یک پول کرد!
وقبح احمدی نژاد،نان اصلاح طلبان حکومتی شد؛که درضمیرپنهان وناخود آگاهشان زمزمه کنند:
"آخ جون یک مرحله به ابراز محبت ولی فقیه نسبت به خودشان نزدیک ترشده اند!!وعنقریب است که  آقای خامنه ای بایک چرخش درپیچ جاده سقوط نظام، سکان قدرت رابرای نجات کشوربدست آنهابسپرد.چون که ایمان دارندآقای خامنه ای هرچقدرهم که کینه به ایشان(اصلاح طلبان)داشته باشدوقتی پای مرگ و زندگی درمیان باشدبه آنهارجوع خواهد کردوزن سه طلاقه ی خودرابامحللی، دوباره به عقدخود در خواهد آورد!!"
آنها تاریخ راگواه می آورند ومی گویند:
"شاه هم لاجرم به بختیاررجوع کرد".
وچون حفظ نظام جمهوری اسلامی،حفظ یک عمرحیثیت وآبروی(نداشته ی)همه جناج های انحصاردرعرصه رسانه و مدیریت است،لذانان اصلاح طلبان حکومتی درروغن خواهدبود،نانی که خمیرش ازقبح احمدی نژادتهیه شده است!! 
پروپاگاندای بیت رهبری بایدتمام پیش فرض هارافرض بگیردوهمان فریب دمکراسی دینی رابه تزویری دیگر،در صندوق رای یارفراندوم؛وبازی همیشگی به مرگ گرفتن وبه تب راضی کردن مردم راتکرارکند،تاازخطربحران جانشینی وسقوط جان سالم بدربرند.
احمدی نژادهرچند تف سربالای حضرت آقاو جمهوری آخوندی ولایت فقیه است، اما گاهی آدمی مجبوراست تف وخلط خودراهم ببلعد!
احمدی نژاددرانتخابات ریاست جمهوری ردصلاحیت شدچون می دانستندرای نمی آوردورای نیاوردن اویعنی پایان تاریخ مصرف.و بازی فعلی وی را ناممکن می کرد!
احمدی نژادازجمله تربیت شدگان نظام جمهوری آخوندی ولایت فقیه است که از هیچ به همه چیزرسیدند.
سابقه احمدی  نژادراکه جستجوکنید ویژگی یاویژگی های درخشانی درآن نمی بینید.
نه سابقه ای ویژه درقبل ازانقلاب ونه درجنگ ونه درعلم واندیشه.
احمدی نژادنمادوسمبل لمپنیسم است؛و جمهوری اسلامی هم فقط باهمین لمپنیسم توانسته ادامه حیات  دهدو باتسلط بر جهل قاصرمردم سواربرمردم شود...
احمدی نژاد درتوهم ارتباط بااجنه وجن گیری می خواهدعوام را شیداوشیفته ی  لمپنیسم جنی خودکند! 
او از کسانی دفاع می کندکه اخراجی های "واجا"هستند. اخراجی هایی که خارج از سیستم،برای سیستم،سلطه می آورند و سهم می برند.
احمدی نژاد پوشش پول کثیف افرادی  ست که در لابراتوار جمهوری آخوندی ولایت فقیه به پولشویی مشغولند وهیچ چیزدرنظام سلطه،مهم ترازحفظ اقتدار و سیطره برعالم نیست؛وپول سرمایه ی این سیطره ی همیشگی تاریخ است که شیران راهم می کندروباه مزاج.
 احمدی نژادمجری تئوری آخوندیسم است که دردرس های خودیادگرفتند ویاد دادند:
"نظم دربی نظمی"ست.
احمدی نژاد وسیله‌ی خامنه ای ست برای کناره گیری و کنار رفتن سلطه ی خاندان لاریجانی؛که با۴۰سال لنگرانداختن در اسکله‌ی قدرت،می دانند که اگر بحران فقدان رهبری درست مدیریت نشود علاوه براینکه سنگ روی سنگ  بند نخواهدشد، دستشان هم از قدرت کوتاه خواهد ماند!
خامنه ای در چنبره ی خاندان لاریجانی ها هم گرفتارشده است.
همه ی جنگ قدرت کنونی سر لحاف ملا، یعنی تصاحب قدرت ولایت فقیه است؛که برخی ازاین منازعه ها،یک جنگ ملانقطی خودساخته است؛تاهر کس که درنبرد، پیروز و پرقدرت بیرون آمد تمکین بقیه را هم از آن خود کند.
هیچکس دربازی سیاست،شارلاتانی احمدی نژادراندارد؛و او فردمناسب نظام جمهوری آخوندی ولایت فقیه برای تثبیت پروپاگاندای چندمنظوره است!
وتنهاازاوبرمی آیدکه باهزینه همان پول های باصطلاح بربادداده،امابادآورده ی خزانه ی حکومتی،عده ای رادورخودجمع وهوراکش حرفه ای درست کندوبا پشتیبانی بخش اپوزیسیون بیت رهبری ورسانه هایش،همچون آمدنیوز و نیوزهای دیگر،دراین آشفتگی،سوار شوند وسواری بگیرند! 
پروپاگاندای احمدی نژاددر شارلاتانیسم رانتی خود،جاانداختن خط سوم است!
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگار بیکار
پنجم اسفندنودوشش

هیچ نظری موجود نیست: