داوود محمدی دارای دکترای تاریخ، در محمد شهر کرج بعنوان بنا کار می‌کند و یک دانش آموخته ریاضیات محض نگهبان است.
اما کارشناسان ارشد و دکترهایی هستند که از همین شغل‌ها هم محرومند، مانند یک کارشناس ارشد حقوق سیاسی که آماده است در رستوران ظرفشویی کند.
برای تهیه گزارشی از بیکاری دانش‌آموختگان، خبرنگار یک آگهی استخدام در ستون نیازمندی‌های روزنامه می‌دهد با این مضمون که برای کار در یک رستوران مجلل به تعدادی خانم و آقا با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا نیاز است.
نزدیک به ۳۰۰ نفر با مدارک کارشناسی ارشد و دکترا به آگهی واکنش نشان دادند. یکی از آن‌ها که کارشناس ارشد حقوق سیاسی است و برای مصاحبه دعوت شده می‌پذیرد در رستوران ظرفشویی کند.