نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آذر ۱۵, چهارشنبه

چهارشنبه, «وقتی قهرمان دست نداد»

«وقتی قهرمان دست نداد»


«وقتی قهرمان دست نداد»


هیچ نظری موجود نیست: