نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مهر ۱۵, شنبه

سالمندان نبض تپنده شهرند که روزگار بر دستان و چهره آنان خطوطی به یادگار گذاشته

سالمندان نبض تپنده شهرند که روزگار بر دستان و چهره آنان خطوطی به یادگار گذاشته اما با همین خطوط است که خنده هایشان پرمعناتر و نگاهشان لطیف تر است.

هیچ نظری موجود نیست: