نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۲۲, دوشنبه

اين كه آقاى «مفسر»، هر چند هيچگونه وابستگى به جمهورى اسلامى نداشته باشد، عصر، تفسير جمهورى اسلامى پسندانه ى خود را در بى بى سى ارائه دهد و شب در سيماى جمهورى اسلامى همان تفسير را در قالب جديدي، اين سوال را در ذهن به وجود مى آورد كه آيا بى بى سى، همان طور كه در ميان مخالفان حكومت به «آيت الله بى بى سى» شهرت يافته، چنين رسانه اى ست،

ali_ye_alizaade.JPG
.
عليزاده، در گفت و گو با يامين پور برنامه ساز سيماى جمهورى اسلامى، رسما براى تفسير اعتراض نيروهاى امنيتى انگليس به سياستمداران و رسانه ها، از فعل «عربده كشيدن» استفاده مى كند.
او، نه به ريشه هاى خشونت طلبى اسلاميون، كه به عملكرد رسانه ها و سياستمداران انگليس مى پردازد و آن ها را موجب رشد و گسترش خشونت در كشورهايشان مى نامد.
رسانه هاى انگلستان در نظر اين مفسر، به خشونت مجال رشد و نمو مى دهند، چون ابعاد واقعى آن و حقيقت آزادى ستيز آن را آشكار مى كنند. سياستمداران انگلستان هم از نظر اين «مفسر»، چون مثل خامنه اى، خشونت در كشورشان را «ترقه بازى» و بى اهميت نمى خوانند، عامل تشويق عوامل تندروى بعدى قلمداد مى شوند.
ممكن است گفته شود كه در كشورهاى آزاد، امثال اين «مفسر» هم آزادند تا نظر خود را ابراز كنند. آرى. ابراز نظر اِشكالى ندارد اگر رسانه اى كه به چنين «مفسرانى» مجال عرض اندام مى دهد، و برنامه هاى خود را پر از اين گونه تفسيرهاى هوادارانه نسبت به خشونت پروران و حاميان فرهنگى آن مى كند، مخالف سياست هاى دولت خود باشند، و نه عضوى از اعضاى رسانه هايى كه به هر حال «دولتى» هستند و على القاعده بايد به فكر ريشه كن كردن خشونت و طرد حاميان ريز و درشت آن باشند.
براى درك اين مطلب، كافى ست تا جاى رسانه ها و مفسران آن را عوض كنيم. يعنى تصور كنيم كه سيماى جمهورى اسلامى، يك مفسر انگليسى را دعوت به كار كرده، تا از سياست هاى «ضد اسلامى» در انگلستان «تعريف و تمجيد كند». اين موضوع همان قدر عجيب است كه ديدن «مفسران ايرانى»، به عنوان حاميان فرهنگ اسلامى، در تلويزيون بى بى سى، و مداومت كار آن ها در اين رسانه.
اين كه آقاى «مفسر»، هر چند هيچگونه وابستگى به جمهورى اسلامى نداشته باشد، عصر، تفسير جمهورى اسلامى پسندانه ى خود را در بى بى سى ارائه دهد و شب در سيماى جمهورى اسلامى همان تفسير را در قالب جديدي، اين سوال را در ذهن به وجود مى آورد كه آيا بى بى سى، همان طور كه در ميان مخالفان حكومت به «آيت الله بى بى سى» شهرت يافته، چنين رسانه اى ست، يا رسانه ى كشورى كه بايد به دنبال حفظ آزادى در كشور انگلستان و نيز رشد آزادى در تمام جهان باشد؛ رسانه اى كه روزگارى، رسانه ى كشورى ضد فاشيسم و ضد توتاليتاريسم در سطح جهان بود، و زبان هاى مختلفى كه به كار مى بُرْد براى بيدار كردن مردم تحت سلطه، در كشورهاى مستبد بود.
اميدواريم بى بى سى فارسى، يك بار براى هميشه موضع خود را به طور شفاف در مقابل جمهورى اسلامى به عنوان حكومت مبتنى بر استبداد دينى و مذهبى، و نيز مفسران فرهنگ اسلامى مشخص كند، تا ما، بيهوده به طرح پرسش هاى بى جواب نپردازيم و بى بى سى را از ميان رسانه هاى حامى آزادى و مخالف خشونت جهانى حذف كنيم.

هیچ نظری موجود نیست: