نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه

سیروس بینا: استخراج تفت یا تاراج نفت: موسی غنی نژاد سمبل خوشرقصی نئولیبرال ها در جمهوری اسلامیاین مصاحبه ی تقریبأ سه ساعتی در ماه دسامبر 2014 توسط رادیو آزادگان ضبط و به تازگی از این رادیو پخش شده است. تِم اصلی این گفتار در ویژگی بخش نفت و نیز دیدگاه نئولیبرال های حکومتی در رابطه با استفاده از آن (بخوانید تاراج) آاست. از جمله تئولیبرال های تازه به دوران رسیده ی این رژیم در ایران شخصی به نام موسی غنی نژاد است که این بررسی سعی دارد چهارچوب نظر وی راجع به چگونگی استخراج نفت، مصّدق ومقوله ی ملی کردن، تاریخ مشروطه، و مهم تر از همه پشتیبانی وی از زاهدی، شاه و  کودتای آمریکائی/انگلیسی 28 هرداد 1332 را تا اندازه ای فاش نماید. 

همچنین، لازم به تذکر است که با وجود سالها تدریس در دانشگاه و واقف بودن به اصول سخن راندن در این گونه مقولات، اینجانب تصمیم گرفتم با نحوه دیگری با این سَمبُل نئولیبرال حکومتی در رژیم جمهوری اسلامی بر خورد کنم. به عبارت دیگر، روشی را که من در این صحبت اتخاذ کرده ام با قصد دانسته (با اندکی پلومیک!) و با برنامه ریزی قبلی بوده است نه از روی عصبانیت لحظه ای و یا "خدای نخواسته" از سر خشونت. این مصاحبه قسمت نخست از یک بررسی دو قسمتی (شش ساعته) است که سه ساعت دوم آن هنوز پخش نشده است. 

س ب

لینک های نوشتاری زیر شامل این صحبت در 12 بخش است.  

بر روی این لینک ها کلیک کنید:

سیروس  بینا 1 -بمناسبت سالگشت کودتای ننگین وخفت بارآمریکائی انگلیسی 28 مرداد 1332،توسط شاه وکاشانی،اجامرومدرک داران خودفروش،ملی کردن نفت:مبانی علم اقتصادوپاسخ به نوخاستگان بازارزده جمهوری اسلامی

(سیروس  بینا 2 -بخش اول:فرایندتولید،عرصه ی مبادله،پدیده ی مالکیت واشکال آن درسرمایه داری،مفاهیم دولت،رقابت ،تراکم وتمرکز،سرمایه نه بمعنای شی بل رابطه ای ارگانیک درروندانباشت،سود،رانت یااجاره(تفاضلی

سیروس  بینا 3 - وانتقادازجوجه لیبرال های کم سوادوپرمدعای وطنی درجناح "اصلاح طلب"جمهوری اسلامی- بخش 2:مقوله انحصاروفرایندفرپاشی آن،از کارتل نفت تا جهانی شدن و رقابت جهانشمول آن در عرصه ی جهان امروز؛

سیروس  بینا 4 -مفهوم ملی کردن ؛"دولتی کردن نفت"یک عبارت من درآوردی و ابلهانه؛ دلایل ملی کردن وعدم تعارض آن با رقابت در سرمایه داری؛ عدم تعارض رانت (یا اجاره تفاضلی) نفت با سود رقابتی و گلوبالیزاسیون

سیروس  بینا 5 -نفت در جهان امروز؛برای مثال، ذخایر زیرزمینی نفت در حیطه ی مالکیت جمعی در آمریکا (یعنی خداوند خصوصی سازی توسط دولت به شرکت های خصوصی جهت یافتن و واستخراج برای اجاره مدتی محدود 

"سیروس  بینا 6 -این عملکرد (جز گروه هایی کوچک راستگرایان افراطی وفناتیک، نظیر"تی پارتی") بسیارعادی است ،بخش سوم: کاریکاتورهای ضد مصدق و مخالفان ملی کردن نفت توسط او وارائه کنندگان"تزهای قالیچه ای

سیروس  بینا 7 -در جمهوری اسلامی،موسی غنی نژاد کیست و چه میگوید؟اواز جنبش مشروطه و هدفهای توأمان آن چه میداند؟ ازمبانی علم اقتصاد چه خوانده و چه میگوید؟ازرقابت وانباشت درسرمایه داری مدرن چه می شناسد؟

(سیروس  بینا 8 -چرا غنی نژاد های فناتیک در این رژیم امروزه با ایدئولوژی نئولیبرالیسم به میدان آمده اند؟ مصدق چه هیزم تری به پدران شاه پرست،ویاران کودتا نظیر کاشانی و بهبهانی، فروخته بود؟آیا بذل و بخشش (شاهانه

سیروس  بینا 9 -او در رابطه با واگذاری ذخایر زیرزمینی نفت در ایران (یعنی نه تنها دار وندارمردم در حال حاضر بل دارایی نسل های آینده به اشخاص وافراد (بخش خصوصی) که نیز درحیطه ی حق مالکیت خصوصی میتواند

سیروس  بینا 10-به هر فرد "سرمایه گذار" خارجی نیز واگذار شود،بجز وطن فروشی وقیحانه و ربودن مال مردم بااین روشنی معنی دیگری دارد؟ قضاوت کنید: آیا اعمال کارتل بین المللی نفت (کنسرسیوم) در زمان گذشته نسبت به

سیروس  بینا 11 -پیشنهادات ونظریات این دلقک پاریس رفته و مدرک قالیچه ای اقتصاد گرفته،با شرف تر نیست؟بخش چهارم: غنی نژاد و احمدی نژاد دو روی سکه ی رژیم: اما، در رابطه بامقوله ی نفت، زیان غنی نژاد ازضرر

سیروس  بینا 12 -احمدی نژاد به مراتب بیشتر است،احمدی نژاد و اعوان و انصارش درآمد اکنون مردم را چاپیدند،اما غنی نژاد نه تنها برای چپاول این نسل ،بلکه چشم طمع به ذخایرمتعلق به نسل های بعد ی هم دوخته است

هیچ نظری موجود نیست: