نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ فروردین ۱۳, یکشنبه

افشاگری جنجالی محمد نوریزاد:​ شکنجه رزمنده جانبازدر سیاهچالهای ایران به ...

هیچ نظری موجود نیست: