نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه

محمد نوریزاد؛ بزرگترین فساد در کشور از آقای خامنه ای شروع میشود که پاسخگ...

هیچ نظری موجود نیست: