نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۲۰, چهارشنبهمجموعه « در حاشیه » شامل تصاویری از حاشیه نشینی در برخی از نقاط کشور است. این تصایر تنها گوشه ای از حاشیه های شهرک ولیعصر(دیزج) و حصار در شمال غربی و خضر در شرق شهر همدان است جایی که بوی فاضلاب عطر همیشگی زندگی شان شده است و آب چاه می نوشند. پسماند زباله ها و نداشتن آسفالت هم ، معضلی است که از ابتدا با آن سرکار دارند و با آمدن فصل زمستان و بارش برف و باران مشکلات این مناطق بیشتر می شود. واحدهای مسکونی کوچک و تعداد افراد (سرانه مسکن) ساکن در هر واحد مسکونی بسیار زیاد است. خانه ها نوعاً کم دوام یا بی دوام اند و شکل هندسی محلات و معابر هماهنگ و مناسنشست مشترک سران قواب نیست ..........نشست مشترک سران قوا

هیچ نظری موجود نیست: