نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۱۴, پنجشنبه

 عکس های او از شاه و فرح که در آستانه سقوط قرار 

داشت از معدود عکس های آلبوم سلطنتی در دفتر کارش 

در کاخ سعدآباد شش ماه قبل از فرار است.

تصاویر/ ماه‌های آخر شاه در دفتر کارش

تصاویر/ ماه‌های آخر شاه در دفتر کارش

تصاویر/ ماه‌های آخر شاه در دفتر کارش

تصاویر/ ماه‌های آخر شاه در دفتر کارش

تصاویر/ ماه‌های آخر شاه در دفتر کارش

تصاویر/ ماه‌های آخر شاه در دفتر کارش

تصاویر/ ماه‌های آخر شاه در دفتر کارش

هیچ نظری موجود نیست: