نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۱۱, دوشنبه

محمد نوریزاد:«ما خودمان هزار تا ترامپ هستیم!»نظام حاکم سالهاست میلیونهاا...

هیچ نظری موجود نیست: