نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۶, پنجشنبه

Mohammed Sadeq Givi Khalkhaliخلخالی !پدر اعدام در ايرانزمين:!

پدر اعدام در ايرانزمين:khal Mohammed Sadeq Givi Khخلخالی !
!alkhali (27 July 1926 – 26 November 2003) Azerbaijani: Sadıq Xəlxali) was a hardline Shia cleric of the Islamic Republic of Iran who is said to have "brought to his job as Chief Justice of the revolutionary courts a relish for summary execution" that earned him a reputation as Iran's "hanging judge". khal14khal8خلخالی !پدر اعدام درخلخالی !پدر اعدام در ايرانزمين:! ايرانزمين:!khal13khal12khal19khal15http://www.newsoholic.com/wp-content/uploads/2016/10/khal25.jpgkhal17khal5khal9khal7khal2khal20khal23khal24khal22

هیچ نظری موجود نیست: