نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۲۲, پنجشنبه

زخم التیام ناپذیراعدامها بر قلب مردم ایران از زبان شعله پاکروان، مادر ری...

هیچ نظری موجود نیست: