نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ اسفند ۲, یکشنبه

نگاهت چه رنج عظیمی ‌است،

وقتی

به یادم می‌آورد

که چه چیزهایِ فراوانی را

هنوز به تو نگفته‌ام . . .

«آنتون دوسنت اگزوپری»

هیچ نظری موجود نیست: