نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

15 11 Taybat El Imam, Hama أوغاريت طيبة الإمام حماة اقتحام الجيش للأ...

هیچ نظری موجود نیست: