نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آبان ۲۲, یکشنبه

أوغاريت هام انشقاق جماعي لملازم ومساعد اول ورقباء ومجندين 12 11 2011

هیچ نظری موجود نیست: