نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ شهریور ۴, جمعه

Dieudonné / LIBYE : Conférence de presse

Dieudonné / LIBYE : Conférence de presse Partie N°1

labanlieuesexPar labanlieuesex
7 623 vues | 10 com. | 10 fav.
Notez !
LIBYE / Conférence de presse : Ginette Skandrani Maria Poumier Dieudonné Libye côte d'ivoire BHL Sarkozy Kadhafi Gbagbo Iran Syrie Tunisie Egypte

هیچ نظری موجود نیست: