نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

يوسف رشيدی محکوم به اعدام است، هموطن کمکش کن


16اسفند:
يوسف رشــــيدی
محکوم به اعــــدام است
تنهــا بــراى يک حرف با يد اعدام شو د

يوسف رشيدی دانشجوی پلی تکنيک بود که درروز ديدار احمدی نژاد از پلی تکنيک يک صفحه کاغذ را بالا برد که رويش نوشته بود "رئيس جمهور فاشيست پلی تکنيک جای تو نيست".

يوسف رشيدی
محکوم به اعدام است
هموطن کمکش کن
عكسى كه ماندگار مى شود؛

با معروف شدنش،
شانس زنده ماندش در زندان افزايش خواهد يافت.
عكسى كه ماندگار مى شود؛

   16 اسفند 1389    15:17

هیچ نظری موجود نیست: