نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

انگار هيچ‌كس از وجود آنها خبر ندارد، اهالي كوي آل‌صافي

/گزارش تصويري/‌١
كوي آل صافي - اهوازكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسنا
كوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسنا
كوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسنا
كوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسنا
كوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسنا
كوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناكوي آل صافي - اهواز / امين نظري - ايسناهیچ نظری موجود نیست: