نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

صدور احکام سنگين برای مهاجران افغانی بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات

10 فروردین –

صدور احکام سنگين برای مهاجران افغانی بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات

کلمه:بيش از ۱۲ مهاجرافغانی که در حوادث پس از انتخابات توسط نيروهای امنيتی ايران بازداشت شده اند ، همچنان در زندان اوين بسر می برند . اغلب اين افراد در کنار خيابان نظاره گر تظاهرات مسالمت آميز مردم بوده اند و فعاليت ديگری در حرکت های اعتراضی مردم ايران نداشته اند.

به گزارش کلمه در ۱۰ ماه گذشته اين افغان های مهاجر که در کارگاه های ساختمانی در شهر تهران کار می کردند ، يکی از گروههايی هستند که آسيب فراوان ديد ه اند و کمتر کسی هم يادی از آنها می کند .

هم اکنون اين گروه فاقد هر نوع حمايت توسط دولت خودشان هستند . اتهام آنها اقدام عليه امنيت ملی ايران عنوان شده و برای تعدادی از آنها هم در دادگاه های انقلاب ايران حکم های سنگينی صادر شده است .

بسياری از اين افراد حتی قادر نيستند بخوانند و بنويسند . با اين همه در بازجويی های متعددی که توسط بازجويان وزارت اطلاعات ايران از آنها انجام شده بايد به اين پرسش پاسخ بدهند که کدام يک از نامزدهای معترض انتخابات به آنها پول داده که در حوادث انتخابات ايران شرکت کنند .

سفارت افغانستان در تهران در تمام ماههای گذشته کمترين کمکی به آنها نکرده است. مهاجران افغان که در تظاهرات های اعتراضی مردم بازداشت شده اند ،در بازجويی هايی خود بارها گفته ا ند آنها تنها تاوان يک لحظه کنجکاوی خود کنجکاوی و تماشا ی تظاهرات مردم را از حاشيه خيابان می پردازند .آنها فقط می خواستند بدانند در خيابان های تهران چه خبر است و اين همه سروصدا برای چيست و به خاطر اين کنجکاوی نزديک به ده ماه است که در زندان اند.


هیچ نظری موجود نیست: