نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ شهریور ۸, جمعه

ايواشف: حمله گرجستان به اوستيا تمرين حمله آمريکا به ايران است!


ايواشف: حمله گرجستان به اوستيا تمرين حمله آمريکا به ايران است!
محمد علی اصفهانی

ژنرال لئونيد ايواشف در ۲۷ اوت طی کنفرانسی در مسکو، حمله ی دولت آمريکا گرای گرجستان به اوستيای جنوبی را يک برنامه ی آمريکايی برای تست کردن عمليات نظامی عليه ايران دانست.ژنرال لئونيد ايواشف، در اتحاد جماهير شوروی سابق، پست هايی داشته است از جمله: رياست ستاد مشترک ارتش، و رياست دپارتمان امور عمومی وزارت دفاع.او در حال حاضر، رياست «آکادمی مسائل ژئوپلتيک» روسيه را به عهده دارد.به گزارش خبرگزاری روسی نووستی، ايواشف، در کنفرانس خود در مسکو اظهار داشت که جهان در آستانه ی يک نزاع بزرگ قرار گرفته است؛ و آمريکا و کشور های عضو ناتو مشغول فراهم آوردن زمينه ها و امکانات لازم برای يک استراتژی تهاجمی هستند.او همچنين، با تأکيد بر اين که «عمليات ناتو در خاک گرجستان، روسيه را هدف گرفته است، و مردم اوستيای جنوبی، در اين ميان، گرو گان هايی بيش نيستند» به «نوآوری» های نظامی در اين جنگ اشاره کرد، و اين که:ما اين عمليات را به عنوان عمليات تمرين حمله به ايران، ارزيابی می کنيم. (۱)به نظر ژنرال لئونيد ايواشوف، احتمال جنگ عليه ايران، هر روز بيشتر از روز پيش می شود. نهايتاً در تمام منطقه، اوضاع، به هم خواهد ريخت؛ و هرج و مرج و عدم ثبات، هدف رسمی سياست واشنگتن خواهد شد. (۲)بدون هيچ قضاوت قطعی در مورد درستی يا نادرستی سخنان ايواشوف، خوب است که چند نکته ی زير را هم در نظر داشته باشيم:٭ وزير دفاع کنونی گرجستان، داويد کازراشويلی، يک شهروند اسراييل است.٭ در جريان ديدار بشار اسد از روسيه، قراردادهای نظامی مختلفی ميان روسيه و سوريه مورد بررسی قرار گرفته است.٭ روسيه در آستانه ی تحويل موشک های پيشرفته ی زمين به زمين به سوريه است.٭ آمريکا به بهانه ی مقابله با «خطر ايران»، مشغول تکميل کردن حلقات «سپر دفاعی ضد موشکی» خود در خاک ديگران است؛ و قرار است که به زودی لهستان نيز از نعمت اين سپر دفاعی بهره مند شود. روسيه هم در برابر اين اقدام مشترک دو دولت آمريکا و لهستان، به مطالعه ی طرح استقرار سپر دفاعی يی از اين نوع، در خاک سوريه پرداخته است.٭ دولت گرجستان، برای ورود به ناتو ، بی تابی می کند. (۴)به هر حال، نه دولت اسراييل، به چيزی کمتر از نابود کردن امکان بالقوّه ی موجوديت ايران مستقل و يکپارچه و نيرومند فردای رهايی ـ ايرانی که برترين و شايسته ترين قدرت منطقه ی خاورميانه خواهد بود ـ رضايت می دهد، و نه نئوکنسرواتور ها که سرانجام، بعد از مدت ها برنامه ريزی و آماده سازی های ايده ئولوژيک، توانستند در زمان جرج دبليو بوش حاکميت آمريکا را به کنترل خود در آورند، حاضرند دست بر دست نهند و به سادگی شاهد بر باد رفتن آرزو ها و آمال خود برای «جهان نوين» باشند.(۳)بنابر اين، گرچه ـ به خصوص تا چند ماه آينده ـ بايد با هوشياری کامل، مراقب تمامی تحريک و تحرکات جنگ افروزانه ی آمريکا و اسراييل و آن بخش از «اپوزيسيون ايرانی» که بود و نبود خودش را به حمله ی آمريکا و اسراييل به ايران گره زده است باشيم، نبايد محوری ترين مشکل موجود، و اصلی ترين زمينه ساز چنين تجاوزی به ايران را از ياد ببريم:ـ حاکميّت کفن دزدان، چشم از کاسه درآورندگان، دست و پا قطع کنندگان، سنگسار کنندگان، صادر کنندگان دختران ايران به بازار های برده فروشی خليج فارس، شمارش کنندگان روز ها و شب ها ی باقی مانده برای کودکان تا سالروز رسيدنشان به «سن قانونی اعدام شدن»، و محکم کنندگان طناب های دار بر گلوی بر جر ثقيل ها آويخته شدگان...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
۱ و ۴ در باره ی نقش ناتو در تجاوز احتمالی به ايران، و قرار و مدار های آن با اسراييل:
مقاله ی ميشل شوسودووسکی، که با عنوان «يک عمليّات «ضربه ی ناگهانی وبهت» برای ايران دردست تهيّه است! در سال ۱۳۸۶ ترجمه و منتشر کرده بودم:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar15/choc.html
در باره ی امکان استفاده ی ناتو از سلاح اتمی، در حمله ی «پيشگيرانه» (بدون آن که حمله يی از طرف مقابل، به جايی صورت گرفته باشد):
مانيفست حمله اتمی پيشگيرانه برای يک ناتو جديد! ـ نگاهی به گزارش گاردين:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/nato-manif.html
جان پيلجر از اين مانيفست به عنوان «شايد مهم ترين واقعه ی قرن» ياد کرده است:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/pilger-gaza.html
۲ و ۳ ـ تری ميسان، تحليل گر برجسته ی فرانسوی، و بنيانگذار و مسئول شبکه ی جهانی ولتر، در مقاله يی با عنوان «نئوکنسرواتور ها و تئوری هرج و مرج سازنده» به ترجمه ی همين قلم، در مورد نقش سازندگی هرج و مرج از نظر نئو کان ها، از جمله، چنين می نويسد:مطابق عقيده ی مريدان فلسفه ی ليو استراوس Leo Strauss که شاخه ی مدياتيک آن، تحت عنوان «نئو کنسرواتور ها» معرّفی می شود، قدرت واقعی، در بی تحرّکی، حاصل نمی شود؛ بلکه بر عکس، در تقابل با همه ی انواع و اقسام و اشکال مقاومت است که می توان آن را تحقّق بخشيد. اين، با غرق کردن توده ها در هرج و مرج است که «اليت» ها می توانند موقعيّت خود را تثبيت کنند.بنا بر تئوری ليو استراوس، همچنين، در صورت وجود اين نوع هرج و مرج و خشونت است که منافع امپرياليستی آمريکا و منافع دولت عبری، به گونه يی غير قابل تفکيک، در هم می آميزند و همگون می شوند...سی سال است که ژنرال های اسراييلی و آمريکايی ياد گرفته اند که همديگر را بشناسند و بفهمند. از طريق ردّ و بدل هايی که ميان آن ها، به وسيله ی «انستيتوی يهودی برای امور امنيّت ملّی» انجام می پذيرد.
انجمنی که کادرهايش را موظّف کرده است که در سمينار های مطالعه ی انديشه های ليو استراوس، آموزش ببينند.
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar02/liban_voltaire.html

هیچ نظری موجود نیست: