نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ خرداد ۱۲, یکشنبه

كابوسي به نام VOA ،فاجعه ي اتميزه شدن :مرگ عقلانيت

زبان خبري VOA يك گفتمان از پيش معنادار است و وقايع اجتماعي و سياسي را درون اين گفتمان از پيش معنادار قرار مي دهد و به سادگي به جاي خبررساني، خبرسازي مي كند بدون اينكه تحريفي ظاهرا صورت گيرد : چريك هاي فلسطيني ستيزه جو مي شوند و جنگجويان اسرائيلي سرباز . به سادگي اسم جنبش هاي مهم مقاومت مثل حزب الله را در كنار گروه هاي تروريستي مي گذارد . يا مثلا در بحبوحه ي جنگ اسرائيل بارها تاكيد داشت كه اين جنگ بين اسرائيل و حزب الله است و حتي اگر مهماني مي گفت جنگ اسرائيل و لبنان ،مجري سريعا آن را اصلاح! مي كرد : جنگ اسرائيل و حزب الله . تو گويي كه اسرائيل اين همه جنايت هاي وحشتناك عليه مردم لبنان مرتكب نشد و اين همه زن و مرد غير نظامي و كودكان بي گناه را نكشت
.ا.منصوري انجمن سایه
كابوسي به نام VOA ،فاجعه ي اتميزه شدن :مرگ عقلانيت پدر : ببين توكيو چه بزرگ است؟مادر : بله، اگر كسي اينجا گم شود بايد همه ي عمرش را دنبال گشتن راه و نيافتن آن بكند ( از گفتار فيلم داستان توكيو)اينجا و اكنون در جامعه ي ما پديده اي در حال رخ دادن است كه ترجيح مي دهم آن را " VOA " اي شدن بنامم . گويا اين شبكه ي تلويزيوني به شدت و به خصوص در شرايط فعلي در حال تلاش براي اين است که عقلانيت جامعه ي ما را تامين كند : فضاي انديشيدن سياسي . در برابر اين پديده مي توان رويكردهاي متفاوتي را اتخاذ كرد:
1 ) VOA ناگفته ها را مي گويد ، اخباري را كه از طريق رسانه هاي رسمي نمي توان بيان كرد را مي گويد . به طور كلي درراستاي ايجاد دمكراسي و فضاي تفاهم باري مي كوشد .در حقيقت نوعي نگاه منجي بار ، آرامش آفرين و در يك كلام آخرالزماني كه« اگر اين نبود چه مي كرديم» نسبت به اين رسانه در اين رويكرد وجود دارد .
2 ) اين رسانه ، رسانه اي وابسته به غول سرمايه داري آمريكا ست و طبيعي است كه از منافع امريكا دفاع مي كند و هيچ سودي نه تنها به حال مردم ايران بلكه براي مردم خاورميانه ندارد و در حقيقت تنها در حال خوش لباس كردن جنايت هاي امريكا در خاورميانه مي باشد.
3 ) مي توان اين رسانه را وابسته به امريكا خواند و مي توان هم قبول كرد كه اين رسانه در حال تلاش در راستاي منافع امريكاست . ولي در حال حاضر منافع امريكا با منافع حقيقي مردم خاورميانه و به طور خاص ايران در يك راستاست . امريكا در پي دمكرات كردن خاورميانه است نه به اين دليل كه به صورت ايدآليستي بخواهيم امريكا را منجي بدانيم بلكه به اين دليل كه دمكرات شدن خاورميانه به معني از بين رفتن بنيادگرايي است كه منافع كشورهاي سرمايه دار را به خطر مي اندازد
.4 ) VOA رسانه است و فعاليت هاي رسانه اي هم همواره امكان بروز اشتباهات را در بطن خود به همراه دارند ولي اين دليل نمي شود كه از اساس فعاليت اين رسانه را بكوبيم . شعارهاي ايدئولوژيك چپ گرايانه يا اسلامي گراها را بايد كنار گذاشت و به صورت منطقي و عقلاني با اين رسانه برقرار كرد. مي توان موارد ديگري را به اين ها اضافه كرد ولي در ادامه مي خواهم نشان دهم چگونه تمام اين تحليل ها در سطح مي مانند و رسانه در معناي اعم و در مورد بحث ما VOA به صورت اخص در جامعه ي ما عقلانيت را مضمحل مي كند. البته اين مي تواند موضوع مقاله ي عميق تري هم باشد كه اينكه جامعه ي ما دچار عقلانيت مضمحل و انگيخته مي شود كه وجه اصلي دوران پست مدرن است در حالي كه روشنفكران ما مي خواهند جامعه ي ما را جامعه اي سنتي كه به دوران مدرن نرسيده است معرفي كنند ؟ چگونه جامعه ي ما مدرن نشده با بحران هاي پست مدرن طرف است ؟! تشخيص وجوه عميقا سنتي و دگماتيك جامعه ي ما نيز كار چندان عميقي نيست .مي خواهم بگويم كه با شعارهاي تئوريك وانتزاعي سنت و مدرنيته نمي توان وضع كنوني جامعه امان را توصيف كرد جامعه ي ما وضع به مراتب آشوبناك تري را دارد .

هیچ نظری موجود نیست: