نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

Terror Most Imperial

By Soraya Sepahpour-Ulrich
For centuries the colonizers exploited and dominated the third world. Today, one of the more subtle tools of imperialism is the use of value-laden language that seeks to define the Arab and Muslim world. With labels such as ‘terrorists’ and ‘Islamofascism’, they wish to establish an ‘Orientalist’ perspective of otherness denoting barbarism as set apart from Israel and the West which represents admirable qualities. Continue

هیچ نظری موجود نیست: