نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ اردیبهشت ۶, جمعه

خائنين در خدمت گفتار؟ شاهپور بختيار و نقش وي در حمله عراق بايران

هرچند که سنگلاخ و شب تاریک است
هر چند که پرتگاه و ره باریک است
با این همه ، رهنوردها می دانند
از نیمه گذشته شب ، سحر نزدیک است
نعمت آزرم

هیچ نظری موجود نیست: