نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۳۰, جمعه

امشب "امه سه زر" از ميان ما رفت!


امشب پيام آور شعر و نمايشنامه و زبان گوياي سياهان و كشور هاي فقير
نگهداشته شده از ميان ما رفت و كتاب " شاه كريستف "را بيادگار براي ما
فقيران فرهنگي و حسرت بدلان" غربي" بودن بجا گذاشت. اويك" سياه" بدنيا آمد
و يك" سياه" رفت بدون حسرت داشتن پوست سفيد !موي بور! و چشمان آبي.!
"شاه كريستف" ياد آور سالهاي سياه "شاه" وترجمه ارزنده " منوچهر هزاز خاني"
است.

هیچ نظری موجود نیست: