نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ اردیبهشت ۷, شنبه

22فروردين.نقشه سری آمريکا برای عراق - گاردين

روشنگری. روزنامه گاردين در شماره 8 آوريل خود اطلاع داد به يک سندی موثق دست يافته است که ناظر بر حضور از نظر زمانی نامحدود open-ended ارتش آمريکا در اين کشور است. اين سند که تاريخ 7 مارس را دارد و روی آن نوشته ,محرمانه, و , حساس, در چارچوب يک ,توافق استراتژيک, بين آمريکا و دولت مالکی تنظيم شده است. هدف اين پيش نويس تعويض ,ماموريت از جانب سازمان ملل , با توافق مزبور است و در آن آمده است آمريکا حق دارد ,هرزمان از نظر امنيتی لازم باشد به عمليات نظامی دست زده و افراد را بازداشت کند., حضور نظامی آمريکا در عراق و اشغال کشور اکنون تحت عنوان ماموريت سازمان ملل توجيه ميشود. اين ماموريت در پايان سال جاری خاتمه می يابد. در اين سند همچنين آمده است که آمريکا از خاک عراق برای تهاجم به کشور های ديگراستفاده نميکند که به نظر گاردين با توجه به تنش شديد بين رژيم ايران و آمريکا قابل توجه است. گاردين همچنين يادآوری ميکند معلوم نيست اين پيش نويس در عراق يا آمريکا مورد تاييد قرار گيرد. http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/08/iraq.usa

هیچ نظری موجود نیست: