نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ شهریور ۱۳, سه‌شنبه

برده داری از منظر حقوقی از عصر باستان تا مشهد مقدس با نگاه نیره انصاری ح...

هیچ نظری موجود نیست: