نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ مرداد ۱۷, چهارشنبه

اگر زنده ای مگو هرگز!


اگر زنده ای مگو هرگز!
هیچ یقینی را یقین نیست
از پی کلام ستمگران
صدای ستمدیدگان خواهد آمد
چه کسی میتواند بگوید هرگز؟
دوام استثمار از کیست؟
از ما
ختام استثمار از کیست؟
باز هم از ما
اگر از پا افتاده ای، بر خیز
اگر شکست خورده ای، باز بجنگ
چگونه بازگشت
آنکس را که جایگاه خویش شناخته
بدان که شکست خوردگان امروز
فاتحان فردایند
و "هرگز" به "هم امروز" تبدیل میشود.برتولت برشت

هیچ نظری موجود نیست: